ANBI informatie

ANBI goedgekeurdPer 1 januari 2014 is het voor Algemeen Nut Beoogde Instellingen (ANBI‘s) verplicht om de bepaalde gegevens op internet te publiceren. Om zo transparant mogelijk aan deze eis te voldoen kunt u hier alle wettelijke vereiste gegevens onder elkaar vinden:

Naam ANBI:
Stichting Hervormd Jeugd- en Opvanghuis de Meerpaal

RSIN:  Deze afkorting staat voor Rechstspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer. Dit nummer is te vinden op het uittreksel Kamer van Koophandel en betreft RSIN: 008172389

Post- of bezoekadres: Havenstraat 6, 3441 BJ Woerden

E-mail adres : meerpaal@solcon.nl

Telefoonnummer: 0348-419657

Doelstelling: Volgens statuten 7 april 1994…

a. een accommodatie te bieden aan Hervormd-Gereformeerde Jeugd Centrale te Woerden om haar mogelijkheden te geven haar activiteiten in stand te houden en uit te breiden;
b. het oprichten, instandhouden huren en exploiteren van voor haar doel geschikte terreinen en gebouwen;
c. het verschaffen van tijdelijk onderdak aan personen, ongeacht hun achtergrond, ras of godsdienst;
d. het organiseren van peuterspeelzaalwerk en van jeugdwerk.
Alles in de ruimste zin van het woord.

Hoofdlijnen uit het actuele beleidsplan:

Het is Jezus zelf geweest, die zijn volgelingen geleerd heeft God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf. Voor alle betrokkenen van de Meerpaal is dit de fundering voor alle activiteiten de dagelijkse handel en wandel. Het helpen van onze naaste is daarbij het doel waarbij zaken als geld, protocollen en organisatie randvoorwaarden zijn. Met dit als basis wil de Meerpaal hand in hand met het inloophuis ’t Centrum en de Kerk In de Buurtwinkel haar sterke punten verder ontwikkelen in de komende jaren.
We hebben in het afgelopen jaar veel energie gezet op het (door)ontwikkelen van de Meerpaal, de Kerk In de Buurtwinkel en het inloophuis ’t Centrum als diaconaal centrum in het stadshart van Woerden. Met een scala van activiteiten proberen we dagelijks een plek te zijn waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag en waarbij helpen centraal staat. Een belangrijk focus in het afgelopen jaar was daarbij:

a. Intensiveren maaltijdvoorziening en (sociaal) trefpunt zoals voor een belangrijk deel neergezet door onze vaste huurder inloophuis ’t Centrum.

b. Verhogen van bereikbaarheid en beschikbaarheid voor hulpvragen en organiseren van een backoffice voor de hulpverlening. Hierbij gaat het om aanvullende activiteiten / concepten die qua aard en omvang zorgen voor verhoging van de  bereikbaarheid van het concept diaconaal centrum.

c.Het exploiteren van een 2e hands kledingwinkel met als doel het creëren van laagdrempelige toegang om hulpvraag en hulpverlening dichter bij elkaar te brengen.

De initiatieven uit het afgelopen jaar mogen allemaal succesvol genoemd worden.  De Kerk In De Buurtwinkel met 2e hands kleding als trekker is voorzichtig gestart en mag zich inmiddels een nieuw trefpunt noemen waar helpers en mensen die geholpen willen worden elkaar treffen. Daarnaast voorziet het (mini) internetcafé in ’t Centrum inloophuis duidelijk in een nieuwe behoefte. Het uitbreiden van de faciliteiten voor maaltijdvoorziening heeft er voor gezorgd dat zowel de lunch als de warme maaltijden veel drukker bezocht worden dan voorgaande jaren. Ook kleinere initiatieven zoals het opzetten van een schilders club hebben gezorgd voor een breder publiek.

In de eerste helft van 2013 zal ook de Gebedswinkel van Woerden haar vaste honk gaan vinden in het oude Weeshuis. Met deze unieke combinatie van opvang, maaltijdvoorziening, 2e hands kleding en gebedswinkel is het oude weeshuis met recht een bruisend plekje geworden in het stadshart van Woerden. Dit alles met maar één doel. Als gezamenlijke kerken en christenen dagelijks present zijn in de samenleving op een wijze zoals hiervoor omschreven  in Matth. 25.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders:

Bestuurssamenstelling per 31 december 2013.

Voorzitter :                      Marc Angenent
Secretaris :                      Marijke Kleinveld – Beukers (portefeuille opvangwerk)
Penningmeester :          Ellen Hoogenboom

Leden :                             Jaap Ruitenburg (portefeuille / representant diaconie PKN Woerden)
                                         Lyda . Raven – van Bodegraven (portefeuille opvangwerk)
                                        Peet-Jan Verlaan (portefeuille bouwzaken en verhuur)                  

Beheerdersechtpaar
In 2013 was de familie Tamerus – Verbree het beheerdersechtpaar  (Sinds 2002).

BeloningsbeleidDe stichting werkt als uitgangspunt met vrijwilligers en geen betaalde krachten. Er is geen specifiek beloningsbeleid. In uitzonderlijke gevallen wordt er gebruik gemaakt van een zogenaamde vrijwilligersvergoeding binnen de kaders van vigerende wet en regelgeving en altijd ondersteund door een vrijwilligerscontract.

Verslag van de uitgevoerde werkzaamheden: De werkzaamheden en activiteiten van de stichting worden vastgelegd in het jaarverslag. Dit jaarverslag is te vinden op deze website onder het drop down menu ‘jaarverslag’.
Druk op volgende link voor het volledige jaarverslag 2016: Jaarverslag Meerpaal 2016

Financiële verantwoordingDe financiële verantwoording van de stichting worden vastgelegd in het jaarverslag. Dit jaarverslag is te vinden op deze website onder het drop down menu ‘jaarverslag’.