ANBI informatie

Per 1 januari 2014 is het voor Algemeen Nut Beoogde Instellingen (ANBI‘s) verplicht om de bepaalde gegevens op internet te publiceren. Met ingang van 1 januari 2021 moet dit ook via een standaard formulier (volg deze link). 

Om zo transparant mogelijk aan deze eis te voldoen kunt u hier alle wettelijke vereiste gegevens onder elkaar vinden:

ANBI goedgekeurd

Naam ANBI:
Stichting Hervormd Jeugd- en Opvanghuis de Meerpaal

RSIN:  Deze afkorting staat voor Rechstspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer. Dit nummer is te vinden op het uittreksel Kamer van Koophandel en betreft RSIN: 008172389

Post- of bezoekadres: Havenstraat 6, 3441 BJ Woerden

E-mail adres meerpaal@weeshuiswoerden.nl

Telefoonnummer: 0348-419657

Doelstelling: Volgens statuten 7 april 1994…

a. een accommodatie te bieden aan Hervormd-Gereformeerde Jeugd Centrale te Woerden om haar mogelijkheden te geven haar activiteiten in stand te houden en uit te breiden;
b. het oprichten, instandhouden huren en exploiteren van voor haar doel geschikte terreinen en gebouwen;
c. het verschaffen van tijdelijk onderdak aan personen, ongeacht hun achtergrond, ras of godsdienst;
d. het organiseren van peuterspeelzaalwerk en van jeugdwerk.
Alles in de ruimste zin van het woord.

Hoofdlijnen uit het actuele beleidsplan:

Het is Jezus zelf geweest, die zijn volgelingen geleerd heeft God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf. Voor alle betrokkenen van de Meerpaal is dit de fundering voor alle activiteiten de dagelijkse handel en wandel. Het helpen van onze naaste is daarbij het doel waarbij zaken als geld, protocollen en organisatie randvoorwaarden zijn. Met dit als basis wil de Meerpaal in nauwe samenwerking met het inloophuis ’t Centrum (stichting JOAC) en het Leger des Heils de volgende werkzaamheden doorontwikkelen:

a. Opvang tijdelijk dak en thuislozen en begeleid wonen (permanent beschikbaarheid van circa 15 bedden)
b. Exploitatie van een Inloophuis voor maaltijdvoorziening en activiteiten begeleiding
c. Exploitatie 2e hands kledingwinkel (Kerk in de Buurtwinkel) met name bedoeld voor het herkennen van verborgen 
armoede en het bereikbaar maken van hulp voor die doelgroep.
d. Exploitatie Koffiebranderij OVErHOOP en koffiebar BArISTA’s als begeleiden naar werkproject. 

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders:

Bestuurssamenstelling per 31 december 2013.

Voorzitter :                      Marc Angenent
Secretaris :                      Marijke Kleinveld – Beukers (portefeuille opvangwerk)
Penningmeester :           Ellen Hoogenboom

Leden :                             Jaap Ruitenburg (portefeuille / representant diaconie PKN Woerden)
                                         Lyda . Raven – van Bodegraven (portefeuille opvangwerk)
                                        Peet-Jan Verlaan (portefeuille bouwzaken en verhuur)                  

Beheerdersechtpaar
In 2013 was de familie Tamerus – Verbree het beheerdersechtpaar  (Sinds 2002).

BeloningsbeleidDe stichting werkt als uitgangspunt met vrijwilligers en geen betaalde krachten. Er is geen specifiek beloningsbeleid. In uitzonderlijke gevallen wordt er gebruik gemaakt van een zogenaamde vrijwilligersvergoeding binnen de kaders van vigerende wet en regelgeving en altijd ondersteund door een vrijwilligerscontract.

Verslag van de uitgevoerde werkzaamheden: De werkzaamheden en activiteiten van de stichting worden vastgelegd in het combi jaarverslag st. de Meerpaal – st. JOAC. 

Financiële verantwoordingDe financiële verantwoording van de stichting worden vastgelegd in het jaarverslag. 

Voor het lezen van het jaarverslag volg onderstaande link.